Kapitał zakładowy Netii S.A. wynosi 348.558.065 (348.558.065 akcji w cenie nominalnej 1 zł za akcję). 


Obecnie struktura akcjonariatu Netii przedstawia się następująco:


 Liczba akcji% kapitału% głosów
Mennica Polska 
62 603 426,00
17,96%
17,96%
SISU Capital Limited i podmioty powiązane144 336 534,0012,72%12,72%
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 84 620 075,0024,28%
24,28%
Nationale-Nederlanden OFE33 273 518,009,55%9,55%
Aviva OFE 20 243 646,005,81%5,81%
PZU OFE "Złota Jesień"
34 908 344,00
10,02%
10,02%
Akcje w obrocie publicznym i należące do innych Akcjonariuszy68 572 522,0019,67%
19,67%
Kapitał zakładowy348 558 065,00100%100%
spadek wzrost Ostatnia zmiana: 31 października 2017 r.

Akcje Netii SA są przedmiotem obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą skróconą "NETIA" i oznaczeniem "NET". Wchodzą one także w skład indeksów mWIG40 i WIG50 dla średnich spółek notowanych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz indeksów CECE Telecom (CECE TEL) i CECE Infrastructure (CECE INF) na giełdzie wiedeńskiej. 

Powyższe dane nt. liczby akcji i % udziałów w kapitale zakładowym odzwierciedlają informacje przekazane Spółce przez akcjonariuszy na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., z późn. zm. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539). 

1 W dniu 8 października 2014 r. Netia otrzymała zawiadomienie od funduszu SISU Capital Master Fund Ltd., że posiada on 35.427.077 akcji Spółki stanowiących 10,18% ogólnej liczby głosów i 10,18% kapitału zakładowego Spółki.